DSC_0201.jpeg
DSC_0262.jpeg
HOSPICE-BARDO-keesvanderveer-1-min-1-1-1024x545-small.jpeg
DSC_0274.jpeg
DSC_0225.jpeg
DSC_0189.jpeg
DSC_0195.jpeg

Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN sponsoring & donaties Stichting Vrienden van Hospice Bardo hierna te noemen de Stichting

ARTIKEL 1 DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 • De Stichting: De gebruiker van de algemene voorwaarden,.
 • Donateur/Sponsor: Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die aan De Stichting geld en/of andere middelen ter beschikking stelt in het kader van een sponsorovereenkomst.
 • Overeenkomst: De sponsorovereenkomst tussen De Stichting en sponsor.
 • Communicatiemiddelen: Alle communicatiemiddelen waarmee sponsor zich binnen De Stichting kan profileren.

ARTIKEL 2 ALGEMEEN

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen De Stichting en een sponsor waarop De Stichting deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met De Stichting, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van sponsor wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De Stichting en sponsor zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

ARTIKEL 3 AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMST

 1. Een sponsorovereenkomst komt tot stand door online betaling die daarna bekrachtigd wordt door de sponsorfactuur.
 2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.

ARTIKEL 4 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De Stichting zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. De Stichting stelt de in de overeenkomst afgesproken (communicatie)middelen ter beschikking van de sponsor.
 3. De Stichting is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat De Stichting is uit gegaan van door de sponsor verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor De Stichting kenbaar behoorde te zijn.
 4. Sponsor vrijwaart De Stichting voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de
 5. uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan sponsor toerekenbaar is.

ARTIKEL 5 BETALING

 1. Betaling dient online te geschieden of binnen 30 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien sponsor in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is de sponsor van rechtswege in verzuim. Iedere betaling na deze termijn strekt ten eerste tot voldoening van de mogelijk reeds ontstane (buitengerechtelijke) kosten, rente en tot slot de hoofdsom.
 3. Aan personen in dienst van De Stichting, die daartoe geen uitdrukkelijke volmacht hebben, kan niet bevrijdend worden betaald.
 4. Alle kosten die voortvloeien uit geen of niet-tijdige betaling, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen ten laste van de sponsor.

ARTIKEL 7 AANSPRAKELIJKHEID

 1. Indien De Stichting aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Indien De Stichting aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag in de verzekeringspolis van de door de verzekeraar van De Stichting te verstrekken uitkering.
 3. De Stichting is aansprakelijk voor schade welke tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan personen of eigendommen van personen behorend bij de sponsor wordt toegebracht en die te wijten is aan verwijtbare nalatigheid, van een of meerdere personen die uitdrukkelijk onder verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van De Stichting handelende.
 4. De Stichting is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder ook begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. De sponsor vrijwaart De Stichting voor aanspraken van derden jegens haar indien zij schade veroorzaakt doordat door de sponsor of door derden die de sponsor daartoe heeft aangewezen onvoldoende informatie is verstrekt welke, indien deze informatie wel bij De Stichting bekend ware geweest, tot voorkoming of beperking van de schade had kunnen lijden.
 6. In het geval onze aansprakelijkheidsverzekering in een specifiek geval geen dekking verleent, is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het sponsorbedrag gerekend over 1 jaar.

ARTIKEL 8 INTELLECTUELE EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN

Alle door De Stichting verstrekte stukken, zoals overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de sponsor en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van De Stichting worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

ARTIKEL 9 TOEPASSELIJK RECHT

Op elke overeenkomst tussen De Stichting en de sponsor is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbank van het Arrondissement Haarlem.

bardo logo wit

Qr code stichting vrienden wit

Contact

Stichting Vrienden van Hospice Bardo
Burgemeester Jansoniushof 11
2131 BM Hoofddorp

Email:
Tel: 020 – 333 47 00